Komisja Stopni Instruktorskich


Kolejne spotkanie KSI odbędzie się 17 maja 2018 o godz. 17:30. Jednocześnie prosimy o przesyłanie swoich kart prób oraz informacji o przyjściu na spotkanie KSI najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Komisji. W przeciwnym razie Komisja zastrzega sobie prawo do odwołania posiedzenia. Maile wysyłajcie na: ksi@zabrze.zhp.pl  z kopią do opiekuna próby.

 • na spotkanie do KSI przychodzimy w mundurach (wystarczy bluza mundurowa) zarówno osoba otwierająca jak i opiekun,
 • przynosimy karty próby w 3 egzemplarzach (probant, KSI, opiekun próby),
 • przychodzimy z wypisanym wnioskiem,
 • prosimy wysłanie samej karty próby najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: ksi@zabrze.zhp.pl i z kopią do opiekuna próby.
 • prosimy pamiętać o formalnych kryteriach otwarcia prób: opinia opiekuna/ bezpośredniego przełożonego (może być Komendant Hufca),

Pamiętajcie, że próby muszą być realizowane poprzez mierzalność danych zadań, prosimy, aby próby były całościowym spojrzeniem na siebie, swoje cele i zamierzenia, które chcecie realizować w tym okresie.

Wszystkie zamieszczone dokumenty posiadają nagłówek CHKSI, przed wydrukowaniem prosimy sprawdzić i dostosować do danych HKSI. Wyjątkiem jest wzór karty próby.

Kartę próby można wydrukować obustronnie, oszczędzając papier i ilość dokumentacji. Wszystkie zadania wymagające opisywania, tworzenia prezentacji prosimy dostarczać na nośnikach elektronicznych. Najciekawsze będą zamieszczane na podstronie KSI.

Przewodnicząca KSI

Kasia.www.IMG_9668

hm. Katarzyna Mertas

Członkowie KSI:
natalia-fotoszop-kwadrat-img_7458

hm. Natalia Pokrątka

Marcin Grzybowski

hm. Marcin Grzybowski

fot.Marek

phm. Dominika Kozioł

Darek.www.IMG_9674

phm. Dariusz Schuppik

Oto harmonogram posiedzeń Komisji Stopni Instruktorskich odbywających się w siedzibie Hufca ZHP Zabrze zawsze o 17:30.

 • 17 maja
 • 13 czerwca

Idea stopnia

Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział w życiu drużyny, świadomie stosując metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzoną grupę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Ma świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie.

Warunki otwarcia próby

 1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
 3. Ukończone 16 lat.

Wymagania

 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej podstawie ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju.
 2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
 3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających
  z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe).
 4. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
 5. Bierze udział w życiu hufca.
 6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:
  a) stosowania instrumentów metodycznych,
  b) stosowania systemu małych grup,
  c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji i podsumowania,
  d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą,
  e) samodzielnego prowadzenia zbiórek
  oraz uczestniczył w:
  f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą,
  g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy w terenie uwzględniających współdziałanie i współzawodnictwo,
  h) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form wsparcia działalności gromady/drużyny,
  i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję,
  j) prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania gromady/drużyny,
  k) współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp.
 7. Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących umundurowania, musztry, ceremoniału harcerskiego w pracy z drużyną.
 8. Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał minimum 3 książki harcerskie.

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerki orlej – harcerza orlego.
 4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia w praktyce.
 5. Pozytywnie oceniona służba w gromadzie/drużynie w okresie realizacji próby.
 6. Ukończenie kursu przewodnikowskiego.
 7. Posiadanie wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom stawianym wychowawcom wypoczynku.

Oznaka stopnia

 Oznaką stopnia przewodnika jest granatowa podkładka pod Krzyżem Harcerskim i granatowa lilijka na lewym rękawie munduru.

Idea stopnia

Określa kierunki swojego rozwoju i je realizuje. Pracuje nad własnymi słabościami, przełamując je. Przykładem osobistym świadomie i pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Systematycznie stosuje służbę jako narzędzie harcerskiej pracy wychowawczej. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Świadomie i konsekwentnie stosuje metodę harcerską. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko harcerskie. Wzmacnia tożsamość harcerstwa.

Warunki otwarcia próby

 1. Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika.
 2. Zaliczona służba instruktorska.
 3. Ukończone 18 lat.
 4. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
 5. Brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych.
 6. Ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.

Wymagania

 1. Wykazał się umiejętnością pracy nad sobą, stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich realizacji), ich oceny i wyciągania wniosków.
 2. Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje.
 3. Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego.
 4. W swojej pracy instruktorskiej świadomie wykorzystuje służbę.
 5. Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania innych. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie szczepu lub hufca.
 6. Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych.
 7. Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami.
 8. Świadomie stosuje System pracy z kadrą.
 9. Pracuje nad swoją postawą instruktorską. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie – w trakcie próby brał udział w minimum 2 wybranych formach kształceniowych.
 10. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie.
 11. Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej.
 12. Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i był członkiem komendy kolonii/obozu lub zimowiska.
 13. Orientuje się w historii i aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. Przeczytał minimum 3 wybrane książki harcerskie.
 14. Wykazał się znajomością przepisów finansowych i organizacyjnych oraz zasad prowadzenia obozu harcerskiego odpowiadających wymaganiom stawianym kierownikom wypoczynku.
 15. Wykazał się umiejętnością pozyskiwania środków na działalność harcerską.

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.
 3. Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego.

Oznaka stopnia

Oznaką stopnia podharcmistrza jest zielona podkładka pod Krzyżem Harcerskim i zielona lilijka na lewym rękawie munduru.

Idea stopnia

Dba o swój wszechstronny rozwój. Stara się dotrzeć do prawdy o sensie życia. Konsekwentnie realizuje swoje cele życiowe. Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Kreuje rzeczywistość. Jest znaczącą osobowością w zespole instruktorskim, z którym aktywnie pracuje w środowisku swojego działania. Dzieli się własnymi doświadczeniami życiowymi i wychowawczymi i przekłada je na trwały dorobek. Po mistrzowsku stosuje harcerski system wychowawczy. Ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze harcerstwa, buduje jego tożsamość. Jest wzorem dla instruktorów.

Warunki otwarcia próby

 1. Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia podharcmistrza.
 2. Zaliczona służba instruktorska.
 3. Ukończone 21 lat.
 4. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
 5. Udział w kształceniu kadry.

Wymagania

 1. W świadomy sposób określa i realizuje własne plany życiowe.
 2. Pogłębia swoją wiedzę zawodową.
 3. Poza swoimi zainteresowaniami zawodowymi poznaje wybraną dziedzinę nauki lub kultury.
 4. Świadomie stosuje harcerski system wychowawczy, upowszechnia go i dzieli się własnymi doświadczeniami.
 5. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopień podharcmistrza i harcmistrza.
 6. Kierował zespołem instruktorskim. W jego działaniu kształtował postawy oraz poszerzał wiedzę i umiejętności instruktorów.
 7. Wykazał się skutecznym stosowaniem Systemu pracy z kadrą w kierowanym przez siebie zespole instruktorskim.
 8. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie chorągwi lub Związku.
 9. Opracował i upowszechnił materiały programowo-metodyczne jako wkład w dorobek Związku.
 10. W trakcie próby ukończył kurs harcmistrzowski lub aktywnie uczestniczył w minimum 2 innych formach wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.).

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.
 3. Prowadzenie obozu (kolonii) lub zimowiska w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza. Uzyskanie pozytywnej oceny swojej pracy.
 4. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.
 5. Pełnienie funkcji opiekuna pozytywnie zakończonej próby na stopień instruktorski w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza.

Oznaka stopnia

Oznaką stopnia harcmistrza jest czerwona podkładka pod Krzyżem Harcerskim i czerwona lilijka na lewym rękawie munduru.

Przypominamy, że od stycznia 2018 roku posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich odbywać się będą w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, w Hotelu Skaut. Godziny posiedzeń i zasady udziału nie ulegają zmianie.