I Zawody Latawcowe w Zabrzu


Latawiec aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi która może latać w atmosferze w skutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchni nośnej.

1. Miejsce i termin zawodów
Boisko sportowe Walki Makoszowy przy ulicy Jaskółczej 40 w dniu 14 października 2017 roku od godziny 10:00.

2. Charakterystyka techniczna

latawiec płaski – posiada  jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych, elastycznych przecinających się pod jakimkolwiek kątem z zasadniczą płaszczyzną latawca.

latawiec skrzynkowy – może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w  postaci ogonów spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony itp.

3. Przepisy

a) zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych na holu latawca,
b) latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowania tworzyw sztucznych na pokrycie,
c) długość holu latawca zawarta powinna być w granicach od 30 do 60 metrów. Hol nie może być wykonany z  drutu,  linki metalowej  lub innego materiału przewodzącego,
d) każdy uczestnik  może zgłosić do zawodów 2 latawce oznakowane literą A i B oraz inicjałami zawodnika.

4. Przepisy bezpieczeństwa

 • starty latawców nie mogą się odbywać w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
 • na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne.
 • z latawców nie można zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

5. Ocena

 • oceny każdego latawca dokonuje komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów.
 • ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.

a) Ocena statyczna
Ocenę dokonuje komisja sędziowska przyznając punkty za:

 • konstrukcja latawca: 10 pkt
 • staranność wykonania latawca: 10 pkt
 • zdobienie latawca: 10 pkt

Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną wynosi 30 punktów.

b) Ocena za lot
Każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec. Po sygnale startu podanego przez głównego sędziego zawodnik holuje latawiec, wstawia się na linię startu wyznaczoną przez organizatora. Sędziowie dokonują oceny i przyznają punkty za:

 • jakość lotu: do 20 pkt
 • za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny: do 10 pkt

Maksymalna ilość punktów za lot to 30 punktów.

W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:

 • lot stateczny: 20 pkt
 • lot niestateczny: 10 pkt
 • gdy latawiec nie leci: 0 pkt

Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonał lot. Wyniki końcowe przedstawia sędzia główny. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchar i dyplom, a pozostali zawodnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w zawodach.

6. Grupy wiekowe uczestników zawodów

 • 1 grupa uczestników do 7 lat
 • 2 grupa uczestników od 8 do 14 lat
 • 3 grupa uczestników od 14 lat i więcej

7. Organizatorzy

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Terenowy w Zabrzu
Komenda Hufca ZHP w Zabrzu

8. Zgłoszenia [Aktualizacja 8.10.2017 = od dziś możliwość zgłoszenia się osobiście w biurze zawodów w dniu imprezy]

Uczestników do zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres:

Hufiec ZHP Zabrze
41-800 Zabrze
ul. Wolności 350a
Z dopiskiem „latawiec”
lub elektronicznie na adres zabrze@zhp.pl
do dnia 30 września 2017r. 7 października 2017r!

Regulamin dostępny jest na stronie Hufca ZHP Zabrze pod adresem:
zabrze.zhp.pl/zawody.latawcowe
i placówkach oświatowych miasta Zabrze

Imprezę Patronatem objęła Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka – Szulik

Organizatorzy liczą na szerokie zainteresowanie i liczny udział dzieci i młodzieży w imprezie.

CZUWAJ!

Organizatorzy!